فیلم برخی از محصولات شگفت انگیز ما

فیلم برخی از محصولات ما

تیتراتور پتانسیومتری خودکار

پمپ پریستالتیک تزریق دقیق

کشش سطحی و بین سطحی تنسیومتر

لایه نشانی غوطه وری

لانگ مویر بلاجت(Langmuir Blodget)

رزومه شرکت توسعه فناوری های نوین

پرکن فوق دقیق تمام اتوماتیک

انواع پمپ پریستالتیک