دستگاه اندازه گیری کشش سطحی مایعات تنسیومتر

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی مایعات تنسیومتر

برآیند این نیروها، نیروی عمود بر سطح به سمت داخل مایع است. این نیرو را، نیروی کشش سطحی گویند. در این روش نیروی لازم برای جدا کردن یک حلقه‌ی نازک از سیم پلاتین از سطح یک مایع اندازه گیری می‌شود. نیروی کشش سطحی، نیرویی به سمت پایین بر حلقه وارد می‌کند و برای جدا کردن حلقه باید نیروی در خلاف جهت بر حلقه وارد کنیم. با استفاده از محاسبات ریاضی میزان کشش سطحی بدست می آید.

کاربرد:
 – اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات
– آزمایش نفوذپذیری قرص ها و داروهای پودری
– آزمایش خیس شوندگی ساختارهای پزشکی و دارویی