دستگاه پوشش دهی و دربند لوله های خون گیری

دستگاه پوشش دهی و در بند لوله های خون گیری

این دستگاه جهت کوتینگ انواع لوله های CBC و BCT و … استفاده می شود. با استفاده از این دستگاه محلول EDTA و یا کلت اکتیویتور به داخل لوله ها تزریق و یا اسپری می شود. امکان اتوماسیون و خودکارسازی چیدمان لوله ها و درب نیز در این سیستم وجود دارد.

  • دارای نازل 50 تایی همزمان
  • دقت تزریق 2 میکرولیتر تکرارپذیر
  • امکان استفاده برای لوله های خلاء با اندازه های متفاوت