تعیین عدد اسیدی و بازی توسط تیتراتور اتوماتیک

تست TAN & TBN با دستگاه تیتراتور پتانسیومتری اتوماتیک

تست TAN TBN به معنای تست اسیدیته کل و بازیابی قلیایی است. این تست برای اندازه گیری میزان اسیدیته و قلیاییت در روغن های موتور استفاده می شود. در این تست، مقدار اسیدیته و قلیاییت به صورت جداگانه اندازه گیری می شود. مقدار TAN (Total Acid Number) نشان دهنده مقدار اسیدهای آلی و غیرآلی در روغن است، در حالی که مقدار TBN (Total Base Number) نشان دهنده مقدار قلیاییت در روغن است. 
این تست ها برای بررسی سلامت و عملکرد بهینه موتور و همچنین پایداری روغن استفاده می شوند. تست TAN TBN در واقع به عنوان یکی از تست های مهم و ضروری در صنعت روغن های موتور شناخته می شود . این تست ها به منظور بررسی سلامت و عملکرد بهینه موتور و همچنین پایداری روغن استفاده می شوند.

تست TAN که به معنای تست اسیدیته کل است، مقدار اسیدهای آلی و غیرآلی در روغن را اندازه گیری می کند. برای این منظور، نمونه روغن به یک حجم مشخص از محلول هیدروکسید پتاسیم اضافه می شود و سپس با استفاده از یک حلال شیمیایی، اسیدیته کل روغن محاسبه می شود.تست TBN که به معنای تست بازیابی قلیایی است، مقدار قلیاییت در روغن را اندازه گیری می کند. 
در این تست، نمونه روغن با یک حجم مشخص از حلال هیدروکلریک اسید و سپس با یک حلال شیمیایی مخصوص، قلیاییت روغن محاسبه می شود. 
با توجه به اینکه اسیدیته و قلیاییت دو پارامتر مهم در روغن های موتور هستند، تست TAN TBN برای بررسی سلامت و عملکرد بهینه موتور و همچنین پایداری روغن استفاده می شود. به طور کلی، مقادیر مناسب TAN و TBN باید در بازه های مشخصی باشند تا روغن های موتور به خوبی عمل کنند و سلامت و عملکرد بهینه موتور حفظ شود.

 

تعیین عدد اسیدی و بازی توسط تیتراتور اتوماتیک

استفاده تیتراتور پتانسیومتری اتوماتیک در آزمون TBN و TAN

تیتراتور پتانسیومتری یک ابزار مهم در آزمون TBN است. در این آزمون، نمونه روغن با یک حلال شیمیایی خاص و ترکیبی از حلال هیدروکلریک اسید و حلال پتاسیم هیدروکسید ترکیب می شود. سپس با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری، مقدار قلیاییت روغن به صورت دقیق اندازه گیری می شود. در این روش، با استفاده از یک الکترود پتانسیومتر، تغییرات پتانسیل الکتریکی در نمونه روغن با تزریق تدریجی حلال پتاسیم هیدروکسید مورد بررسی قرار می گیرد.

 هنگامی که مقدار قلیاییت روغن به حد مشخصی برسد، تغییرات پتانسیل الکتریکی به ثبات می رسد و در این نقطه، مقدار قلیاییت روغن با استفاده از تعادل شیمیایی محاسبه می شود. با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری، مقدار قلیاییت روغن با دقت بالا و به صورت خودکار اندازه گیری می شود . همچنین، این روش بسیار سریع و دقیق است و می تواند در آزمایشگاه های صنعتی و تحقیقاتی استفاده شود.

 برخی از تست ها : 
ASTM D 2896 , ISO 3771
ASTM D 664 , ISO 6619
ASTM D 4739

تعیین عدد اسیدی و بازی توسط تیتراتور اتوماتیک